اجرای عملیات ترابری و باربری بانک ایران زمین

انجام خدمات حمل و نقل تجهیزات و لوازم اداری بانک ایران زمین توسط نسیم بار ایران