تعاونی مسکن بیمارستان دکتر شریعتی

انجام عملیات باربری تعاونی مسکن مهر بیمارستان دکتر شریعتی توسط نسیم بار ایران ( شهر جدید هشتگرد)